scroll

11

11
/
12

Jaarverslag
‌Raad van Toezicht
‌2019

Inleiding

‌Voor Theater de Kampanje was 2019 een prachtig jaar met een veelzijdig cultureel aanbod voor verschillende doelgroepen uit Den Helder en de rest van de Noordkop. En niet alleen in onze eigen gebouwen, maar ook op bijzondere plekken zoals Willemsoord en het Timorpark. Bij al dat aanbod is het bieden van “beleving” een belangrijk uitgangspunt: “Een bezoek aan Theater de Kampanje maakt van een gewone dag een bijzondere belevenis voor alle inwoners van Den Helder en omgeving.” De bezoekersaantallen groeiden en zowel jong als oud waren van de partij. Ook op het gebied van zakelijke dienstverlening zijn vele activiteiten ontplooid en bij evenementen zoals het Helders Historisch Weekend en GameDay is de Kampanje een gewaardeerde partner. Een prachtig resultaat neergezet door het team van de Kampanje.
Het is goed om hier te benadrukken dat ook dit jaar de maatschappelijke doelstelling van het theater, zoals afgesproken met de gemeente Den Helder, weer ruimschoots is gehaald. Het team van de Kampanje is enthousiast en creatief, zet de schouders er steeds weer onder en zorgt ervoor dat de bezoekers van culturele en zakelijke evenementen gastvrij worden ontvangen en zich thuis voelen. 
Ook dit jaar heeft de gemeente Den Helder subsidie verstrekt aan Theater de Kampanje. Deze is voor de komende drie jaar verhoogd ter compensatie van de hoge huurlasten en ter reservering voor onderhoud aan de technische installaties. Theater de Kampanje streeft nog steeds naar een structurele huurverlaging. 
Raad van Toezicht en uitvoering van taken
Op 31 december 2019 bestond de RvT uit:
voorzitter en strategisch adviseur
R.J.A.M. Ramaekers
lid, dienstverlening en horeca
C. den Ouden
lid, financiën en control
J. Verhoeks
lid, juridische zaken
I.A. de Wilt
De Governance Code Cultuur is richtinggevend voor het werk van de Raad van Toezicht. Uit de jaarlijkse zelfscan is naar voren gekomen dat er in 2019 sprake was van een open en plezierige samenwerking binnen de Raad van Toezicht en tussen raad en bestuurder. De Raad van Toezicht ervaart een positieve manier van samenwerken met de bestuurder, waarbij informatie altijd voorhanden is. In 2019 is de Raad van Toezicht acht keer bij elkaar gekomen. De vergaderingen bestaan uit een deel met en een deel zonder de bestuurder. 

De beloningen van de bestuurder zijn conform Richtlijn Bezoldiging Directies van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP). De overige salarissen zijn in overeenstemming met de CAO Nederlandse Podia. 

In 2019 heeft de RvT goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2018, de herinrichting van de financiële bedrijfsvoering en de oplossingsrichting om de akoestiek in de foyer te verbeteren. Een van de doelstellingen voor 2019 was om de financiële bedrijfsvoering anders in te richten. Dit geeft nu een verbeterd inzicht in kosten per organisatieonderdeel. 
Vooruitblik Raad van Toezicht
Het is lastig om vooruit te blikken nu Nederland getroffen wordt door de Corona-crisis waarbij ook de culturele sector hard wordt geraakt. Wat de gevolgen en schade zijn voor de Kampanje wordt pas echt duidelijk als het culturele leven weer normaliseert. Desalniettemin blijft het overleg met de verhuurder Willemsoord BV over structurele huurverlaging en over de verdeling van de onderhoudslasten voor de korte en lange termijn onverminderd actueel. Ook maakt de Corona-crisis duidelijk dat een gesprek met de gemeente om te komen tot afspraken over het opbouwen van weerstandsvermogen door Theater de Kampanje meer dan ooit noodzakelijk is. 

Rest ons nog te constateren dat de Kampanje een fantastisch jaar achter de rug heeft. Dat was alleen mogelijk dankzij onze medewerkers, vrijwilligers, ‘vrienden van’, partners en sponsoren in de regio en het groeiende aantal enthousiaste bezoekers.